Line of best fit activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Line of best fit activity
Mô tả This activity is designed to introduce students to the concept of "line of best fit" and determining the difference between linear data and quadratic data.
Chủ đề Toán
Cấp độ High School
Loại Homework, Lab
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Curve Fitting, Line of Best Fit
Mô phỏng Vẽ đồ thị theo thực nghiệm


Tác giả Dave Dalton
Trường / Tổ chức none currently
Ngày đăng ký 30/10/2010
Ngày cập nhật 30/10/2010