Density and Buoyancy A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Density and Buoyancy
Mô tả Activity for exploring density of various objects.
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Buoyancy, Density, Mass, Volume
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Milton Johnson
Trường / Tổ chức Bioscience High School
Ngày đăng ký 05/10/2010
Ngày cập nhật 18/10/2010