Density and Buoyancy Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Density and Buoyancy
Mô tả Activity for exploring density of various objects.
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Buoyancy, Density, Mass, Volume
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Milton Johnson
Email liên lạc smhsfyzix@yahoo.com
Trường / Tổ chức Bioscience High School
Ngày đăng ký 05/10/2010
Ngày cập nhật 18/10/2010