Instructor


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Instructor
Mô tả Used with all units that contain atomic theory or properties of radiation.
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá alpha decay, beta decay, fission
Mô phỏng Phóng xạ Alpha, Phóng xạ Beta, Sự phân hạch


Tác giả Clarence Canty
Trường / Tổ chức Southwest High School
Ngày đăng ký 19/08/2010
Ngày cập nhật 19/08/2010