Electric field - patterns and strength


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electric field - patterns and strength
Mô tả Students place simple arrangements of charges and note the resulting electric field patterns. They also investigate the inverse sqaure relationship between Force and distance from a point charge.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Electric, field, inverse square, patterns
Mô phỏng Điện tích và điện trường


Tác giả Geoff Phillips
Trường / Tổ chức Tintern Schools
Ngày đăng ký 24/03/2010
Ngày cập nhật 24/03/2010