Torque, Moment of Inertia, and Angular Momentum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Torque, Moment of Inertia, and Angular Momentum
Mô tả was written for 1.08 version
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Concept questions, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá angular momentum, moment of inertia, torque
Mô phỏng Moment lực


Tác giả Sarah Stanhope
Trường / Tổ chức Easley High School
Ngày đăng ký 24/02/2010
Ngày cập nhật 13/03/2012