R-C Circuits


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề R-C Circuits
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Capacitance, Parallel, R_C, Resistance, Series
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC)


Tác giả Christine Deyo
Trường / Tổ chức Rochester Adams High School
Ngày đăng ký 10/02/2010
Ngày cập nhật 29/06/2010