Mr. (Moving Man)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Mr. (Moving Man)
Mô tả Students will view and graph the motion described in the directions onto three graphs (position, velocity and acceleration graphs). Purpose/Objective: Student will be able to identify and describe motion on a position, velocity or acceleration graph. This can be done as a teacher guided demonstration for the class or students can work on this as an individual or small team assignment.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Motion Velocity Distance Acceleration Graph
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Gary Richert
Trường / Tổ chức CUSD#10
Ngày đăng ký 19/01/2010
Ngày cập nhật 18/07/2010