Batteries


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Batteries
Mô tả Students can explain the potential for electron flow based on the preponderance of electrons in the materials (electrodes) that are placed in close proximity and separated by a conducting medium. Provides a basis to define the cathode and anode.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Batteries, electric potential, electron, electron hole, voltage
Mô phỏng Hiệu thế của Pin.


Tác giả Roberto Marrero
Trường / Tổ chức Brentwood High School, Williamson Co, TN
Ngày đăng ký 18/01/2010
Ngày cập nhật 18/01/2010