Electric Switches (Signal)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electric Switches (Signal)
Mô tả Students can explain what happens when you turn on an electric switch as part of an electric circuit. They will be able to determine whether the blue spheres are positive or negative charges and justify their answer.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuits, electric signal, electric switch, electron, electron hole
Mô phỏng Mạch Bóng đèn


Tác giả Roberto Marrero
Trường / Tổ chức Brentwood High School, Williamson Co, TN
Ngày đăng ký 18/01/2010
Ngày cập nhật 18/01/2010