Nuclear Fission Simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Nuclear Fission Simulation
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Fission
Mô phỏng Sự phân hạch


Tác giả Mark Blaisdell
Email liên lạc finlessbrowntrout@hotmail.com
Trường / Tổ chức LHS
Ngày đăng ký 01/12/2009
Ngày cập nhật 01/12/2009