Graham's Law of Effusion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Graham's Law of Effusion
Mô tả Students determine that the ratio of the rates of effusion and the average velocities of the particles of a mixture of heavy molecules and light molecules, at constant temperature,are the same. They use the ratio of the rates of effusion to determine the ratio of molar masses of the heavy (H) and light (H) molecules.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Effusion, Graham's Law of Effusion, Kinetic-Theory of Gases, molar mass
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Roberto Marrero
Trường / Tổ chức Brentwood High School, Williamson Co, TN
Ngày đăng ký 18/01/2010
Ngày cập nhật 18/01/2010