Dalton's Law of Partial Pressures


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Dalton's Law of Partial Pressures
Mô tả The student confirms that, at constant temperature, the pressure of a mixture of gases is the sum of the pressures exerted by the individual gases in the same container.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Gas Laws, Partial Pressure, Pressure
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Roberto Marrero
Trường / Tổ chức Brentwood High School, Williamson Co, TN
Ngày đăng ký 26/09/2009
Ngày cập nhật 26/09/2009