Instruction set in Photoelectric Expt.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Instruction set in Photoelectric Expt.
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Learning through simulation
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả Pravin Joshi
Email liên lạc skycom.nsk@gmail.com
Trường / Tổ chức HPT/RYK College
Ngày đăng ký 02/11/2009
Ngày cập nhật 19/05/2014