potential barrier lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề potential barrier lab
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá potential barrier, quantum mechanics, step potential, tunneling, wave function
Mô phỏng Hiệu ứng chui hầm lượng tử và gói sóng.


Tác giả Tim Paglione
Trường / Tổ chức York College, CUNY
Ngày đăng ký 03/11/2009
Ngày cập nhật 03/11/2009