Black Body Radiation: Seeking Patterns in Data Sets


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Black Body Radiation: Seeking Patterns in Data Sets
Mô tả Using a graphing calculator, or Excel tools, students can relate the wavelength maxima and total energy intensity of a hot object to its absolute temperature.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Black Body Radiation, Stephan-Boltzmann Law, Wien Law
Mô phỏng Quang phổ của vật đen


Tác giả Roberto Marrero
Trường / Tổ chức Brentwood High School, Williamson Co, TN
Ngày đăng ký 01/11/2009
Ngày cập nhật 01/11/2009