Gravity Lab- intro A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gravity Lab- intro
Mô tả This is the first in a series of inquiry labs. Learning Goals: Students will be able to: Describe how the force on a small mass compares to the force on a larger mass. Describe how force between two masses changes with mass and distance.
Chủ đề Khoa học về trái đất, Thiên văn học, Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gravity, math, phet, relationships
Mô phỏng Lực hấp dẫn (HTML5), Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 22/05/2010
Ngày cập nhật 26/04/2020