Salts and Solubility 5 Activities in pdf Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Salts and Solubility 5 Activities in pdf
Mô tả This has all the materials for using the simulation for 5 different activities that I used throughout the year in different units. If you want to download the materials in Word for easy editing, look at the individual activitiy postings
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Khác
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá nomenclature, salts, solubility
Mô phỏng Phản ứng và tốc độ phản ứng, Muối và độ hoà tan


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 19/05/2009
Ngày cập nhật 23/09/2013