Reactions and Rates


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Reactions and Rates
Mô tả This is an activity that was written during a workshop for Jefferson County Middle school teachers and is collaborative effort by a group of teachers. The activity has not been tested with students.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá reactions
Mô phỏng Phản ứng và tốc độ phản ứng


Tác giả Jefferson County Middle School Workshop
Trường / Tổ chức Jefferson R1 Colorado
Ngày đăng ký 24/04/2009
Ngày cập nhật 02/09/2015