Photoelectric Effect Virtual Experiment


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Photoelectric Effect Virtual Experiment
Mô tả Students explore the concepts of threshold frequency, work function, and stopping voltage. Students also explore the effect of light intensity on the emitted electrons.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá photoelectric effect, stopping voltage, threshold frequency, work function
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả Paul Longwell
Trường / Tổ chức Hollidaysburg Area High School
Ngày đăng ký 19/02/2009
Ngày cập nhật 19/02/2009