Exploring Fission (inquiry)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Exploring Fission (inquiry)
Mô tả I used this for my inquiry based freshman physics course and it worked great!
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá chain reaction, fission, nuclear reaction
Mô phỏng Sự phân hạch


Tác giả K. Gates
Email liên lạc kgates@nps.k12.va.us
Trường / Tổ chức Norfolk Public Schools
Ngày đăng ký 10/02/2009
Ngày cập nhật 10/02/2009