How does the mass and velocity of a satellite affect the orbit?


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề How does the mass and velocity of a satellite affect the orbit?
Mô tả My students love this Phet simulation and worked hard on the lab worksheet. Many smiles and comments like, "hey, look at this". I believe you will find this activity very worthwhile.
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá orbit, planet, satellite, solar system
Mô phỏng Thái Dương Hệ của tôi


Tác giả Carlton Rink
Trường / Tổ chức Timothy Christian High School, Elmhurst, IL
Ngày đăng ký 15/01/2009
Ngày cập nhật 15/01/2009