Spinometer


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Spinometer
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá magnetic, mechanics, nuclear, quantum, resonance
Mô phỏng Phóng xạ Alpha, Trạng thái liên kết lượng tử, Thí nghiệm Stern-Gerlach


Tác giả Chris Mounce
Trường / Tổ chức University of Washington
Ngày đăng ký 28/07/2009
Ngày cập nhật 28/07/2009