Rutherford Scattring Simulation A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Rutherford Scattring Simulation
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá alpha particle, atomic model
Mô phỏng Tán xạ Rutherford


Tác giả Amy Phillip
Trường / Tổ chức Limon High School
Ngày đăng ký 12/11/2008
Ngày cập nhật 13/11/2008