Gas Laws Exploration Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gas Laws Exploration
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS
Loại Bài tập về nhà
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá pressure, relationships, temperature, volume
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Amy Phillip
Email liên lạc phillipa@limonbadgers.com
Trường / Tổ chức Limon High School
Ngày đăng ký 12/11/2008
Ngày cập nhật 13/11/2008