Gas Laws Exploration A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gas Laws Exploration
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Middle School
Loại Homework
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá pressure, relationships, temperature, volume
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Amy Phillip
Trường / Tổ chức Limon High School
Ngày đăng ký 12/11/2008
Ngày cập nhật 13/11/2008