Reaction Rates A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Reaction Rates
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá chemistry, collision theory, high school, reaction rate
Mô phỏng Phản ứng và tốc độ phản ứng


Tác giả Emily Firchau
Trường / Tổ chức Arapahoe High School
Ngày đăng ký 11/11/2008
Ngày cập nhật 13/11/2008