Maze game: 2 activities in pdf (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Maze game: 2 activities in pdf (Inquiry Based)
Mô tả This is a pdf of two activities that can downloaded in Word for editing by viewing the activities separately.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá maze, motion, phet, vectors
Mô phỏng Mê lộ


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 21/10/2008
Ngày cập nhật 07/07/2013