Models of the hydrogen atom


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Models of the hydrogen atom
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá , atomic theory, hydrogen, spetrum
Mô phỏng Mô hình Nguyên tử Hydrogen


Tác giả Paul Burgmayer
Trường / Tổ chức Great Valley High School
Ngày đăng ký 20/11/2008
Ngày cập nhật 20/11/2008