Swinging Physics Using Pendulum Phet A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Swinging Physics Using Pendulum Phet
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Discussion Prompts, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá pendulum, period, swing
Mô phỏng Con lắc (HTML5), Phòng thí nghiệm Con lắc đơn


Tác giả John Lewis and Michi Ishimoto
Trường / Tổ chức Glenbrook South High School
Ngày đăng ký 20/07/2008
Ngày cập nhật 13/09/2017