Pendulum Lab 2: Find g (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Pendulum Lab 2: Find g (Inquiry Based)
Mô tả This is an inquiry based experiment. Learning Goals: Students will be able to determine the gravitational acceleration of a Planet X
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gravity, length, pendulum, period, phet activity
Mô phỏng Con lắc (HTML5), Phòng thí nghiệm Con lắc đơn


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 20/07/2008
Ngày cập nhật 13/09/2017