Electric Fields Simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electric Fields Simulation
Mô tả The activity allows students to visualize field lines of charged objects, the interaction of charged objects, and the effect of an applied external field.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Electric Field, electric charge, repulsion
Mô phỏng Điện trường


Tác giả Roberto Marrero
Trường / Tổ chức Brentwood High School, Williamson Co, TN
Ngày đăng ký 09/01/2010
Ngày cập nhật 09/01/2010