Intrinsic Randomness


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Intrinsic Randomness
Mô tả This lesson has the students explore the intrinsic randomness of alpha decay by using dice and the simulation of alpha decay. The focus is on the predictable behaviour of large numbers of particles and the unpredictable nature of single particles.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Concept questions
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá intrinsic randomness, nuclear, radioactivity
Mô phỏng Phóng xạ Alpha


Tác giả Roberta Tevlin
Trường / Tổ chức Toronto District School Board
Ngày đăng ký 28/06/2008
Ngày cập nhật 09/10/2008