Gas Properties


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gas Properties
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Boyles, Charles, Gas, Pressure, Temperature, Volume
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả steve hymes
Trường / Tổ chức JeffCo R-1
Ngày đăng ký 05/05/2008
Ngày cập nhật 05/05/2008