Static Magnetic and Electric unit (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Static Magnetic and Electric unit (Inquiry Based)
Mô tả This includes my lesson plan for the entire unit so teachers can see how I integrate PhET and physical labs. If you want to download an activity to edit, links have been provided to the Ideas pages for the activity.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Chứng minh, Homework, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá electric, field, force, magnet, phet activity, static
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện (HTML5), Bong bóng và tĩnh điện, Điện tích và điện trường (HTML5), Điện tích và điện trường, Hockey điện, Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY, Định luật Faraday (HTML5), Định luật Faraday, John Travoltage (HTML5), John Travoltage


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 01/05/2008
Ngày cập nhật 06/09/2016