Modeling a linear simple harmonic oscillator


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Modeling a linear simple harmonic oscillator
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá SHM, harmonic oscillation, model, oscillator
Mô phỏng Chuyển động trong mặt phẳng.


Tác giả Mark Kelly
Trường / Tổ chức Chaparral HS
Ngày đăng ký 07/04/2008
Ngày cập nhật 19/05/2015