Introduction to the Online Mass-Spring Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introduction to the Online Mass-Spring Lab
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energies, mass on spring, oscillations, springs
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Joe Redish
Trường / Tổ chức U. of MD
Ngày đăng ký 06/04/2008
Ngày cập nhật 06/04/2008