Batteries, Resistance and Current


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Batteries, Resistance and Current
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Batteries, Current, Resistance, circuit, ohm's Law
Mô phỏng Mạch điện Pin - Điện trở, Định luật Ohm, Điện trở của một dây dẫn


Tác giả Emily Haynes
Email liên lạc emily.haynes@bvsd.org
Trường / Tổ chức Centaurus High School
Ngày đăng ký 31/03/2008
Ngày cập nhật 31/03/2008