Color Vision (or Seeing Colors)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Color Vision (or Seeing Colors)
Mô tả
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá color addition subtraction
Mô phỏng Quan sát màu sắc


Tác giả David Moutoux
Trường / Tổ chức Jefferson County School District, Bear Creek High School
Ngày đăng ký 03/03/2008
Ngày cập nhật 03/03/2008