Virtual Vector Lab - Components & Trig Operations


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Virtual Vector Lab - Components & Trig Operations
Mô tả Virtual Lab that walks students through the concepts of vector properties, trig operations, vector components and vector addition.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá vector
Mô phỏng Cộng Vector


Tác giả Jeremy Smith
Trường / Tổ chức Hereford HS, MD
Ngày đăng ký 28/02/2008
Ngày cập nhật 01/03/2018