Investigating Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Investigating Projectile Motion
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá projectile motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả John Scruggs
Trường / Tổ chức Aurora Central
Ngày đăng ký 13/02/2008
Ngày cập nhật 13/02/2008