Electric fields


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electric fields
Mô tả Written for AP Physics C students. Includes vector addition as well as calculus integration.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá finite line of charge, net field
Mô phỏng Điện tích và điện trường, Hockey điện


Tác giả Michael F. Gallo
Trường / Tổ chức Whitney Young Magnet HS
Ngày đăng ký 08/02/2008
Ngày cập nhật 08/02/2008