Wave clicker questions (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wave clicker questions (Inquiry Based)
Mô tả This is a file from combined from my lessons for each wave simulation
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Multiple-Choice Concept Questions
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá concept question, phet activity, waves
Mô phỏng Tổng hợp sóng, Quang hình (HTML5), Quang hình, Quang hình: Phần cơ bản (HTML5), Cộng hưởng, Sóng âm, Giao thoa sóng, Sóng trên một sợi dây (HTML5), Sóng trên một sợi dây


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 21/02/2008
Ngày cập nhật 30/11/2022