Lady Bug: Angular Kinematics


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lady Bug: Angular Kinematics
Mô tả This lab is designed to help students grasp an understanding of basic rotational kinematics such as angular displacement, angular velocity, and angular acceleration. After developing those ideas, students will try to determine two rotational kinematic equations and compare them to their linear counterparts.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Angular Kinematics Ladybug Revolution Rotation
Mô phỏng Chuyển động tròn của Bọ rùa


Tác giả Robert Kennedy
Email liên lạc rkennedy@bcps.org
Trường / Tổ chức Hereford High School
Ngày đăng ký 11/12/2007
Ngày cập nhật 22/11/2008