Energy Skate Park Clicker Questions (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Skate Park Clicker Questions (Inquiry Based)
Mô tả These are the clicker questions from all four of my "Conservation of Energy using Energy Skate Park" activities. For more information on how I used them, download the lesson plans for each
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Concept questions
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conservation, energy, graph, phet activity
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 25/07/2008
Ngày cập nhật 07/07/2013