Phet Beta Decay Simulation Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Phet Beta Decay Simulation Lab
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá beta decay, radioactive decay
Mô phỏng Phóng xạ Beta


Tác giả Drew Isola
Email liên lạc disola@alleganps.org
Trường / Tổ chức Allegan High School
Ngày đăng ký 17/03/2010
Ngày cập nhật 17/03/2010