Gas Laws Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gas Laws
Mô tả Middle school lesson used in an 8th grade integrated science class as part of a unit on Chemistry.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Gas Laws
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Sarah Borenstein
Email liên lạc sborenstein@cherrycreekschools.org
Trường / Tổ chức Campus Middle School
Ngày đăng ký 16/10/2007
Ngày cập nhật 23/07/2008