Gas Laws A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gas Laws
Mô tả Middle school lesson used in an 8th grade integrated science class as part of a unit on Chemistry.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Gas Laws
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Sarah Borenstein
Trường / Tổ chức Campus Middle School
Ngày đăng ký 16/10/2007
Ngày cập nhật 23/07/2008