Moving Man: Anayzing Graphs


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Moving Man: Anayzing Graphs
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Concept questions
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá kinematics graphs motion
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả David Moutoux
Trường / Tổ chức Jefferson County School District, Bear Creek High School
Ngày đăng ký 17/09/2007
Ngày cập nhật 22/11/2008