The Photoelectric Effect


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The Photoelectric Effect
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Photoelectric Effect
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả David Carroll
Email liên lạc david.carroll@pisd.edu
Trường / Tổ chức Plano ISD
Ngày đăng ký 18/06/2009
Ngày cập nhật 18/06/2009