Understanding Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Understanding Projectile Motion
Mô tả Students, like children, seldom miss an opportunity to fling objects at one another. Here is an activity that teachers could use to challenge these students - launch objects, in both virtual and real-life environments, so these objects hit various targets under teacher-specified guidelines and constraints.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Algebra, Equations
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Nathan Balasubramanian
Trường / Tổ chức Overland High School
Ngày đăng ký 06/05/2007
Ngày cập nhật 26/03/2010