Wave on a String


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wave on a String
Mô tả To study waves and learn the properties of them, including those in reflection and refraction.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Sound, Waves
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Gretchen Swanson
Trường / Tổ chức Columbine High School
Ngày đăng ký 06/05/2007
Ngày cập nhật 18/09/2007