Energy Analysis of a Mass Oscillating on a Spring


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Analysis of a Mass Oscillating on a Spring
Mô tả Learning Goals Using a mass oscillating on a spring, students will be able to explain the distribution and transfer of different types of energy: kinetic, elastic potential, gravitational potential, and thermal. Students will also be able to explain the Conservation of Mechanical Energy concept using kinetic, elastic potential, and gravitational potential energy of a mass oscillating on a spring. Students will study what happens when there is also thermal energy of a mass oscillating on a spring.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá mass
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Jessica Mullins
Trường / Tổ chức Conifer High School
Ngày đăng ký 23/03/2007
Ngày cập nhật 18/09/2007